در این رقابت سه کارگاه آموزشی پیش از هر مرحله برگزار می شود:

1- کارگاه آموزشی قانون اساسی؛ پیش از مرحله برگزاری آزمون قانون اساسی

2- کارگاه آموزشی نظارت بر مصوبات مجلس شورای اسلامی و اساسنامه های دولتی

3- کارگاه آموزشی تفسیر قانون اساسی

4- کارگاه آموزشی نظارت بر انتخابات