درپایان ارزیابی، هرگروه که بر اساس نظر هیئت داوران مرحله اول، دوم و سوم وهمچنین امتیاز مرحله آزمون قانون اساسی، بیشترین امتیاز را کسب نماید به عنوان برترین گروه شناخته می شود.

در هر مرحله گروه هایی که نمره های پایین تر از حد نصاب تعیین شده کسب نمایند از شرکت در مرحله بعد رقابت بازخواهند ماند.

مجموع امتیازات مشتمل بر ارزیابی شکلی نحوه برگزاری جلسات و ارزیابی محتوایی نظرات ارائه شده در دو مرحله، گروه برگزیده را تعیین خواهد کرد.

در پایان به همه گروه ها گواهی شرکت در مسابقه و به سه گروه برتر جوایز زیر اهدا می گردد:

گروه اول: 7.000.000 تومان جایزه نقدی به علاوه انعقاد قرارداد پژوهشی و عضویت طلایی در باشگاه حقوق اساسی

گروه دوم: 5.000.000 تومان جایزه نقدی به علاوه عضویت نقره ای در باشگاه حقوق اساسی

گروه سوم: 3.500.000 تومان جایزه نقدی به علاوه عضویت برنزی در باشگاه حقوق اساسی