حمایت کنندگان اصلی
حمایت کننده
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
بنیاد ملی نخبگان
پژوهشگاه قوه قضائیه
موسسه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران
معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی
دانشگاه علوم پزشکی ایران