تاریخ شروع ثبت نام در رقابت 1399-09-30
آخرین مهلت ثبت نام در رقابت 1399-10-15
تاریخ شروع کارگاه آموزشی 1399-10-17
تاریخ پایان کارگاه آموزشی 1399-10-18
تاریخ شروع ارسال پروپوزال اولیه 1399-10-20
آخرین مهلت ارسال پروپوزال اولیه 1399-11-07
تاریخ شروع ارسال طرح ها و محصولات نهایی 1399-11-12
آخرین مهلت ارسال طرح ها و محصولات نهایی نهایی 1399-11-30