معرفی پژوهشکده شورای نگهبان

به منظور پشتیبانی علمی و کارشناسی و ارائه نظرات مشورتی به شورای نگهبان «مرکز تحقیقات شورای نگهبان» از سال 1376 توسط این شورا ایجاد شده و درسال 92 به پژوهشکده تبدیل گردیده است.

این پژوهشکده چند رسالت مهم را بر عهده دارد:

- بررسی تمام مصوبات مجلس و ارائه نظر مشورتی مستدل و مستند به شورای نگهبان در خصوص مغایرت یا عدم مغایرت آنها با قانون اساسی: در این راستا، از زمان ارائه طرح یا لایحه به مجلس، جمع‌آوری مدارک و مستندات و پی‌گیری روند تصویب در مجلس، در مرکز تحقیقات انجام می‌گیرد تا بتوان در زمان مقرر و با اتقان کافی، نظریه مشورتی را به شورای نگهبان ارائه نمود.

- انتشار نظرات شورای نگهبان به همراه مستندات آن‌ها: انتشار نظراتی که شورای نگهبان در زمان بررسی مصوبات مجلس اعلام می‌دارد و نیز نظرات تفسیری این شورا، در قالب کتاب صورت می‌گیرد و مستندسازی این نظرات و آماده‌سازی آنها برای چاپ،‌ توسط پژوهشکده انجام می‌شود.

- آماده سازی و مستندسازی مشروح مذاکرات شورای نگهبان و انتشار آنها

- استخراج استدلال‌های شورای نگهبان در ارائه نظرات در خصوص مصوبات مجلس و نیز نظرات تفسیری شورای نگهبان، از خلال مشروح مذاکرات شورای نگهبان و انتشار آنها به صورت کتاب

- انجام مطالعات در حوزه‌های مربوط به وظایف شورای نگهبان خصوصاً حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران با هدف کسب آمادگی جهت ارائه نظرات مشورتی به شورای نگهبان در خصوص مصوبات مجلس و نیز استفساریه‌های واصله در خصوص تفسیر اصول قانون اساسی و همچنین با هدف شناخت خلأهای قانون اساسی و ارائه پیشنهاد متناسب برای رفع آنها.

- تبیین نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران در قالب کتاب و مقاله بر پایه متن قانون اساسی و مبانی آن و نیز نظرات شورای نگهبان به عنوان نهاد مفسر و مبیِّن قانون اساسی.

- انجام مطالعات نظری و روشی در خصوص تفسیر و خصوصاً تفسیر قانون اساسی

- انجام مطالعات در خصوص انتخابات و نظارت بر آن

- انجام مطالعات تطبیقی در حوزه‌های مرتبط با شورای نگهبان خصوصاً حقوق اساسی و بهره‌گیری از آن جهت ارائه نظرات مشورتی متقن‌تر به شورای نگهبان.

رسالت‌های فوق اهم وظایف پژوهشکده شورای نگهبان است و با توجه به وظایف شورای نگهبان و بر اساس رهنمودهای مقام معظم رهبری به این شورا، برای پژوهشکده ترسیم شده است.